top of page

Palvelusopimus

 

Päivitetty 12.1.2024

1.  Sopijaosapuolet 

 

​1.1 Palveluntarjoaja

 

Tuttu Lastenhoito Oy (jäljempänä ”Tuttu”) 

Y-tunnus: 3369543-5

Osoite: Rantakartanontie 6 F 220, 00910 Helsinki

Sähköpostiosoite: reeta@tuttu.co

 

1.2 Palvelun tilaaja

 

Tilaajana toimii kotitalous (jäljempänä ”Asiakas”). 

 

2.    Sopimuksen sisältö 

Tämän sopimuksen (”Sopimus”) tarkoitus on määritellä ne ehdot, joilla Tuttu tarjoaa Asiakkaalle kotona tapahtuvia yksittäisiä tai toistuvia lastenhoitokäyntejä (”Palvelu”). 

 

Palvelun tuottaa Tuttu tai Tutulta erillisen toimeksiannon saanut, Asiakkaan hyväksymä tuottaja (jäljempänä ”Hoitaja”). Tutulla on oikeus joko tuottaa palvelua itse tai käyttää alihankkijoita palvelutuotannossaan. 

 

Jokainen Tutun palveluntuottaja on sitoutunut toiminnassaan työn luonteen edellyttämään erityiseen huolellisuuteen. Tuttu vastaa Hoitajan rikostaustan selvittämisestä, jos näin on sovittu Asiakkaan kanssa.  

 

Asiakas sitoutuu Palveluun ja Sopimukseen vahvistaessaan Tutun tarjoaman Hoitajan viestillä, sähköpostilla tai sovelluksessa. Asiakkaan ja Tutun välisen Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun Tuttu on vahvistanut Asiakkaan toiveen kirjallisesti. Sopimuksen syntymisen jälkeen Tuttu voi osoittaa Asiakkaalle ja Hoitajalle yhteisen viestintäkanavan, jonka kautta Asiakas voi tilata hoitokäyntejä. 

 

Tuttu ei takaa, että jokaiseen Asiakkaan pyyntöön löytyy soveltuva Hoitaja.

 

3.    Palvelun sisältö  

Asiakas voi määritellä Hoitajan tehtävät ennen hoitokäynnin alkua. Hoitajat keskittyvät kuitenkin pääsääntöisesti lastenhoitoon, eivätkä tee sairaan- tai terveydenhuollollisia tehtäviä, kuten lääkehoitoon liittyviä tehtäviä. Asiakkaan tulee ennen Hoitajan vahvistamista varmistaa, että tämä soveltuu tekemään suunniteltuja työtehtäviä.

Asiakas on Palvelua tilatessaan velvollinen ilmoittamaan hoidettavan lapsen erityistarpeet, muut hoidossa huomioitavat oleelliset asiat sekä lemmikkieläimet. Asiakas vastaa antamiensa tietojen todenmukaisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista muutoksista. 

 

4.   Palveluiden hinnat ja maksuehdot 

Palvelun hinta sovitaan Sopimuksen tekemisen yhteydessä. Hinta vastaa Hoitajan palkkiota, johon lisätään Tutun verkkosivuilla tai Sopimuksen teon yhteydessä ilmoitetun tason mukainen palvelumaksu sekä ALV 24%. Tuttu pidättää oikeuden Palvelun hinnan muutoksiin ja ilmoittaa Asiakkaalle hinnan muutoksista kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen niiden astumista voimaan.

Lasku toteutuneista hoitokäynneistä lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin hoitokäynnin jälkeen, jos tilaus on kertaluontoinen. Jos kyseessä on toistuva tilaus, lasku lähetetään kerran kuukaudessa. Laskua tai Palvelua ei voi maksaa käteisellä käynnin yhteydessä. Maksuehto on 14 päivää netto. Maksukehotuksesta peritään 5 € suuruinen laskutuslisä sekä kulloinkin voimassa oleva Korkolain (633/1982) 12 §:n mukainen viivästyskorko.

 

5.    Voimassaolo 

Sopimus astuu voimaan, kun Asiakas on vahvistanut Tutun tarjoaman hoitajan viestillä, sähköpostilla tai sovelluksessa ja Tuttu on vahvistanut Asiakkaan toiveen kirjallisesti.

Tutulla on oikeus muuttaa palveluehtoja ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen näiden muutosten astumista voimaan. 

Asiakas voi irtosanoa Sopimuksen kirjallisella ilmoituksella Tutulle (reeta@tuttu.co). Jos irtisanominen tapahtuu alle 24 tuntia ennen jo sovitun hoitokäynnin aloitusajankohtaa, sovelletaan kohdassa 9.1 sovittuja peruutusehtoja. Lisäksi Tuttu pidättää itsellään oikeuden irtisanoa Sopimus ja lopettaa Palvelun tarjoaminen oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen Palvelun tarjoamisen lopettamista. 

Sopimuksen kohdat 6, 7, 8, 10 ja 13 pysyvät voimassa tämän Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

6.   Vaitiolovelvollisuus 

 

Asiakkaalla on vaitiolovelvollisuus suhteessa Hoitajan henkilötietoihin sekä muihin häneen liittyviin henkilökohtaisiin seikkoihin, jotka tulevat esille sovelluksessa, Tutun tai Hoitajan kanssa vaihdetuissa viesteissä tai työn suorittamisen yhteydessä. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa esimerkiksi Hoitajan nimen ilmoittaminen kolmannelle osapuolelle on välttämätöntä Palvelun suorittamisen kannalta (esimerkiksi lapsen hakemiseksi päivähoidosta). 

 

Hoitajia ja Tuttua sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus ja he sitoutuvat olemaan paljastamatta kolmansille osapuolille tietoonsa tulleita seikkoja Asiakkaasta, muista Palvelun kohteena olevista tai muutoin siihen osallisista henkilöistä.  

 

7.    Tietosuoja 

 

Asiakkaan sekä Palveluun muutoin osallisina olevien henkilöiden henkilötietoja käsitellään sovelluksessa ja kaikessa Tutun toiminnassa Suomen lakien sekä Tutun tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Niihin voi tutustua täällä: tuttu.co/privacy-policy.

 

8.   Korvausvelvollisuus ja vastuun rajaus 

 

Tutulla on voimassaoleva, hyvämaineiselta vakuutusyhtiöltä hankittu vastuuvakuutus, josta korvataan mahdollisia Hoitajan aiheuttamia välittömiä vahinkoja. Tuttu ei vastaa välillisistä vahingoista. Korvausvaatimus on esitettävä kirjallisesti osoitteeseen reeta@tuttu.co kahden viikon kuluessa hoitokäynnistä, jonka aikana Hoitaja on aiheuttanut vahingon.  

 

Lisäksi Hoitajalla on hoitokäyntien ajan voimassa oleva tapaturmavakuutus. 

 

Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja rajoitukset määräytyvät vakuutusehtojen mukaisesti. 

 

Vahingonkorvausvelvollisuus ei päde, mikäli vahinko todistettavasti on aiheutunut esteestä, johon Tuttu tai Hoitaja ei ole voinut vaikuttaa tai jota Tuttu ei kohtuudella ole voinut Sopimuksen voimassaoloaikana ennakoida tai jonka seurauksia Tuttu ei ole voinut kohtuudella ehkäistä.

 

9.   Muutokset

 

9.1 Peruutukset

 

Mikäli Asiakas peruu hoitokäynnin alle 24 tuntia ennen sovittua hoitokäynnin aloitusajankohtaa, on Tutulla oikeus veloittaa häneltä 10€ kiinteä käsittelykulu. Tämän lisäksi Asiakas ja Hoitaja voivat keskinäisessä yhteisymmärryksessä päättää korvaavasta ajankohdasta tai kohtuullisesta rahallisesta korvauksesta Hoitajalle ja informoida siitä Tuttua, joka veloittaa tarvittaessa sovitun summan Asiakkaalta ja maksaa korvauksen Hoitajalle. 

 

Jos Hoitaja peruu hoitokäynnin muusta kuin Tutusta johtuvasta syystä, hänellä on mahdollisuus esittää itselleen sijaista. Sijainen voi tuottaa Palvelun, jos hän vastaa kelpoisuudeltaan ja pätevyydeltään alkuperäistä Hoitajaa, hänen vakuutusturvansa on Hoitajan omaa vakuutusturvaa vastaavalla tasolla ja Asiakas hänet hyväksyy.

 

Jos alkuperäinen Hoitaja ei halua tai pysty esittämään sijaista tai Asiakas ei tätä hyväksy, pyrkii Tuttu etsimään korvaavan, Asiakkaan hyväksymän Hoitajan. Tuttu ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle peruuntumisesta mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa. 

 

​9.2 Ajankohdan muutokset 

 

Mikäli hoitokäynnin alku- tai loppuajankohta muuttuu Asiakkaaseen tai Hoitajaan liittyvästä syystä, tulee Asiakkaan tai Hoitajan ilmoittaa asiasta Tutulle esimerkiksi Asiakkaan, Tutun ja Hoitajan yhteisessä viestintäkanavassa. Asiakkaan veloitus ja Hoitajan korvaus vastaavat hoitokäynnin toteutunutta kestoa. 

 

​9.3 Palvelun keskeytys

 

Mikäli Asiakas tai joku muu henkilö käyttäytyy Palvelun suorittamisen yhteydessä asiattomasti, ahdistelee, on päihtynyt tai muuten mahdollisesti vaaraksi Hoitajalle tai muulle henkilölle, Hoitajalla on oikeus keskeyttää käynti välittömästi ja poistua paikalta sekä ilmoittaa tarvittaessa asiasta viranomaisille. Tutulla on oikeus tällaisissa tilanteissa keskeyttää Palvelun toimittaminen Asiakkaalle. 

 

10. Valitukset

 

Mikäli Asiakas on tyytymätön Palvelun suoritukseen tai laatuun, tulee mahdollinen reklamaatio tehdä seitsemän (7) päivän kuluessa Palvelun suorittamisesta ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen reeta@tuttu.co .  Tuttu pyrkii ensisijaisesti korjaamaan asian keskustelemalla yhdessä Asiakkaan ja Hoitajan kanssa. 

11. Sopimuksen pätemättömyys 

 

Jos tämän Sopimuksen jokin sopimusehto todetaan jälkikäteen pätemättömäksi, se ei vaikuta koko Sopimuksen pätevyyteen. 

 

12. Ylivoimainen este 

 

Tuttu ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta Palvelun viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi lakot, luonnonkatastrofit, sähkökatkot ja pandemiat. 

 

13. Riitojen ratkaiseminen 

 

Tähän Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti käsittelemään osapuolten välillä. Mikäli tämä ei johda tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. 

bottom of page